Κλείσιμο
Παρεξηγήσεων μεταξύ πρώην Πειραιώς Καλλίνικου και νυν Πειραιώς Σεραφείμ τέλος!

Παρεξηγήσεων μεταξύ πρώην Πειραιώς Καλλίνικου και νυν Πειραιώς Σεραφείμ τέλος!

Translate this page

Δοκιμάσαμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όταν μάθαμε πως οι διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πνευματικών και εκκλησιαστικών ηγετών, του γέροντος πρώην μητροπολίτη Πειραιώς Σεβασμιωτάτου Καλλινίκου και του νυν μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ αποκαταστάθηκαν και επήλθε ειρήνευση μεταξύ των πιστών και ιδιαίτερα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Μια μικρή, ίσως και ασήμαντη, παρεξήγηση είχε αρχίσει να δυναμιτίζει τις σχέσεις των δύο ανδρών.

Η πέτρα του σκανδάλου ήταν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στο Πολυδένδρι Αττικής, τις οποίες επί 35 συνεχή χρόνια έκανε χρήση η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, αρχής γενομένης από τον δραστήριο και χαρισματικό μητροπολίτη πρώην Πειραιώς Καλλίνικο. Λόγω όμως έλλειψης αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω κατασκηνώσεων από την περιφέρεια Αττικής, οι κατασκηνώσεις δεν λειτούργησαν πέρυσι αλλά ούτε και φέτος.

Η διαδικασία νομιμοποίησης των κατασκηνώσεων ήταν έργο δαπανηρό και χρονοβόρο. Και ενώ ο μητροπολίτης Σεραφείμ είχε αρχίσει να βρίσκει χορηγούς για την συγκεκριμένη νομιμοποίηση της κατασκήνωσης πληροφορήθηκε πως ο σεβασμιώτατος Καλλίνικος είχε παραχωρήσει την χρήση των κατασκηνώσεων Πολυδενδρίου σε άλλη Μητρόπολη που ενδιαφερόταν για τις δικές της κατασκηνώσεις.

Αυτό το γεγονός προκάλεσε την αποστολή αυστηρής επιστολής με μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας προς τον σεβασμιώτατο Καλλίνικο. Η υπογραφή του κυρίου Σεραφείμ μοιάζει και είναι θεσμικού εκπροσώπου της Μητροπόλεως Πειραιώς και προασπιστού των συμφερόντων της. Δεν είναι η υπογραφή πνευματικού τέκνου προς τον πνευματικό πατέρα και ευεργέτη. Η απάντηση του σεβασμιωτάτου πρώην Πειραιώς στάζει παράπονο, θλίψη, απογοήτευση και τρία ικετευτικά συγγνώμη!  

Όμως, όλα αυτά τελείωσαν κατ’ ευχήν και σε πνεύμα καταλλαγής και συμφιλίωσης και οι δύο εκκλησιαστικοί ταγοί έδωσαν τα χέρια προς μεγάλη χαρά της Πειραϊκής νεολαίας που εφεξής θα έχει τη δυνατότητα να περνάει έστω λίγες μέρες του καλοκαιριού μέσα στα πεύκα και την ατμόσφαιρα της πνευματικής και ψυχικής ανάτασης στο Πολυδένδρι Αττικής. Για την ιστορία πρωτοδημοσιεύουμε κατωτέρω την επιστολή Σεραφείμ προς Καλλίνικο και έπειτα την απάντηση προς Σεραφείμ του σεβασμιωτάτου πρώην Πειραιώς Καλλινίκου:

Σεβασμιώτατε Δέσποτα,

Ἔκπληκτος καί ἐνεός ἐδέχθην κεραυνόν ἐν αἰθρίᾳ ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνάτιον κατά τόν Ὄρθρον τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἀθηνῶν ἀκούσας ὅτι παρεχωρήσατε τάς ἐν Πολυδενδρίῳ Ἀττικῆς Κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις, ὅπου ἐπί 35ετίαν ἐφιλοξενοῦντο οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀνελλιπῶς ἐκτός τοῦ παρελθόντος ἔτους ὅτε ἡ Περιφέρεια Ἀτιικῆς διά τῶν Ὑπηρεσιῶν της ἀπηγόρευσε τήν λειτουργίαν τους ὡς μή κεκτημένων τήν πρός τοῦτον νόμιμον ἄδειαν, εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Νέας Ἰωνίας.

Εἰλικρινῶς δέν ἠδυνάμην νά πιστεύσω εἰς τά λεχθέντα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καί ἐπ’ ὀλίγον ἐνόμιζον ὅτι ἔβλεπον ἐφιάλτην. Ἀντιλαμβάνεσθε τί πράγματι διεπράξατε; Τάς Κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις πού ἐφ’ ὅλην 30ετίαν συνετηρήσατε μέ τάς οἰκονομικάς προσόδους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς αἱ ὁποῖαι προῆλθαν καί ἐκ τῆς ἐκποιήσεως τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, (μόνον ἐκ τῆς ἐκποιήσεως τῆς περιουσίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Πειραιῶς διεχειρίσθητε διακόσια περίπου ἑκατομμύρια (200.000.000) δραχμῶν κατά τήν οἰκονομικῶς εὔρρωστον ἐποχήν τῆς Χώρας), ἀποξενώνετε ἀπό τήν νεότητα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς παρορῶν τό πασίδηλον γεγονός ὅτι καί ἡμεῖς ἔχομεν προσφέρει καί συνεισφέρει ἱκανά διά τήν συντήρησιν αὐτῶν.

Ἤκουσα ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου ὡς αἰτιολογία τῆς Ὑμετέρας ἐνεργείας, διότι οὐδέποτε συνεζητήσατε μετά τῆς ἐλαχιστότητός μου τοιοῦτον θέμα, ὅτι τάχα ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς δέν ἐνδιεφέρετο διά τάς Κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις εἰς Πολυδένδριον Ἀττικῆς, ἐνῶ καλῶς γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς δέν διαθέτει ἑτέρας κατασκηνώσεις δι’ ἄρρενας πού ἀπαιτοῦν ἀναλόγους ἀθλητικάς ἐγκαταστάσεις. Καλῶς ἐπίσης γνωρίζατε διότι εἶχον κοινοποιήσει Ὑμῖν τό ἔγγραφον τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς πού ἀπηγόρευσεν τήν ἄνευ νομίμου ἀδείας συνέχισιν τῆς λειτουργίας τῶν Κατασσκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων, ὅτι ἔπρεπε νά προβῶμεν εἰς τήν νομιμοποίησιν αὐτῶν. Ἀλλά αὐτό ἀπαιτοῦσε τήν νομικήν παραχώρησι τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτῶν ὑπό τοῦ Ὑμετέρου Συλλόγου, ὅπως καί πρός διετίας δι’ ἡμετέρου ἐγγράφου εἶχον ἐκζητήσει ὑφ’ Ὑμῶν. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι μέ τήν ἰδίαν τακτικήν ἀνεγείρατε καί τάς ἑτέρας Κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις θηλέων εἰς Παιανίαν Ἀττικῆς εἰς τάς ὁποίας εἶχεν ἐπιβληθῆ εἰς αὐτάς πρόστιμον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Εὐρώ ὑπό τῆς Πολεοδομίας Παιανίας διά πολεοδομικάς αὐθαιρεσίας καί παραβάσεις.

Ἀντί λοιπόν νά προβῆτε εἰς τήν νόμιμον παραχώρησι τῶν Κατασκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Πολυδενδρίου εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς ὡς ἠθικῶς ὀφείλατε διά νά δυνηθῆ Αὕτη νά προβῆ εἰς τήν διαδικασίαν νομιμοποιήσεώς των προέβητε εἰς τήν ἀπαράδεκτον ἠθικῶς Ὑμετέραν ἐνέργειαν νά τάς παραχωρήσητε εἰς ἑτέραν Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν, γεγονός πού δέν τιμᾶ τήν 30ετήν Ὑμετέραν ποιμαντορίαν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Πειραιῶς διά τήν ὁποίαν ἀφελῶς καί ἀγαθῶς φερόμενος ἐτίμησα Ὑμᾶς διά τοῦ ὑψίστου παρασήμου Αὐτῆς.

Σεβασμιώτατε, μέ τήν Ὑμετέραν ἐνέργειαν παρείδατε τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἐκ τῆς ὁποίας παρητήθητε διά τούς γνωστούς εἰς Ὑμᾶς καί εἰς ἐμέ λόγους ἀνέλαβεν ἀποκλειστικῶς τήν Ὑμετέραν διαβίωσιν, ἡ ὁποία κοστίζει ἑκατόν πεντήκοντα χιλιάδας (150.000) Εὐρώ ἐτησίως καί διά τήν διαρρεύσασαν ἑνδεκαετίαν τό ποσόν τῆς Ὑμετέρας διαβιώσεως ἀνῆλθε εἰς ἕν ἑκατομμύριον ἑξακοσίους πεντήκοντα χιλιάδας (1.650.000) Εὐρώ, πού ἀναλύεται εἰς τήν μισθοδοσίαν τῶν ὑπαλλήλων πού  περιθάλπουν Ὑμᾶς, εἰς τήν χρῆσιν τῶν δύο αὐτοκινήτων πού ἔχουν παραχωρηθῆ Ὑμῖν, εἰς τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τοῦ ἐν Παιανίᾳ κτιρίου ὅπου διαβιεῖτε καί εἰς ἕτερα ἔξοδα τῆς Ὑμετέρας διαβιώσεως (ὀξυγόνον, καύσιμα, διόδια κλπ). Ταυτοχρόνως ὡς καλῶς γνωρίζετε κατόπιν Ὑμετέρου αἰτήματος ἔχουν παραχωρηθῆ Ὑμῖν καί τά ἀρχιερατικά «φιλότιμα», τά προερχόμενα ἀπό τάς Ἀρχιερατικάς παρρησίας πού ἀναλύονται εἰς δεκάδες χιλιάδων Εὐρώ, κατά τήν διαρρεύσασαν ἑνδεκαετίαν. Συνεπῶς δέν ἔχετε οὐδεμίαν αἰτιολογίαν ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις δέν ἐκπληρεῖ πρός τό Ὑμέτερον πρόσωπον κάθε δυνατήν ἀνθρωπίνως παροχήν διά τήν ἐξασφάλισιν τῆς Ὑμετέρας ἀνέτου διαβιώσεως.

Εἰς τό σημεῖον αὐτό, ὀφείλω νά εἴπω ὅτι κατ’ οὐδένα τρόπον ἐνοχοποιεῖται ἡ Ἱ. Μητρόπολις Ν. Ἰωνίας ἤ ὁ Ποιμενάρχης Αὐτῆς διά τήν παροῦσαν κατάστασιν διότι ἐνδεχομένως παρεπείσθη ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς ἔχει ἐγκαταλείψει τάς συγκεκριμένας Κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις, ἐπειδή ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς ζητεῖ τήν νόμιμον ἀδειοδότησίν των.

Σεβασμιώτατε,

Κηδόμενος ὡς ἔχω ἠθικόν καθῆκον, ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πληρώματος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τοῦ δικαίου Αὐτῆς, ὀφείλω ὅπως ἐνημερώσω αὐθωρεί Ὑμᾶς ὅτι κατόπιν τῆς δημιουργηθείσης τραγικῆς καταστάσεως δέν ἀπομένει πλέον ἑτέρα ὁδός παρά μόνον μία. Νά ἀνακαλέσητε οἱανδήποτε νομικήν πρᾶξιν ἔχετε καταρτίσει διά τήν παραχώρησι τῶν συγκεκριμένων Κατασκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων καί νά προβῆτε εἰς τήν κατά κυριότητα παραχώρησι αὐτῶν εἰς τό Νομικόν Πρόσωπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὡς ἠθικῶς ὑποχρεοῦσθε καί ἔσεσθε βέβαιος ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, ὅπως ἀκριβῶς διενεργεῖ τάς πολυδαπάνους διαδικασίας νομιμοποιήσεως τῶν ἐν Παιανίᾳ Ἀττικῆς κατασκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων, τό αὐτό θά πράξῃ καί διά τάς ἐν Πολυδενδρίῳ κατασκηνωτικάς ἐγκαταστάσεις.

Ἐάν παρά τά ἀνωτέρω ἐμμείνητε εἰς τήν Ὑμετέραν ἐνέργειαν μετά ἀφάτου ἄλγους, θλίψεως καί συνοχῆς καρδίας ἀναγκάζομαι νά διακόψω τήν οἰκονομικήν στήριξιν τῆς διαβιώσεως Ὑμῶν διά νά ἀνεύρω τούς οἰκονομικούς πόρους διά τήν μίσθωσιν ἀναλόγων ἰδιωτικῶν ἐγκαταστάσεων ὥστε κατά τό ἀρξάμενον ἔτος νά ἔχωμεν τήν σχετικήν δυνατότητα προσφορᾶς εἰς τήν Νεότητα τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας τοῦ πολυσημάντου αὐτοῦ τρόπου πνευματικῆς καί ἠθικῆςδιαπλάσεως καί ἀναγωγῆς.

Κατά ταῦτα εἶμαι δυστυχῶς ὑποχρεωμένος ἐκ τῆς ἀκρίτου ἐνεργείας Ὑμῶν νά παρακαλέσω Ὑμᾶς ὅπως ἀνακαλέσητε αὐτήν ὡς οἷον τε τάχιον διότι ἄλλως παρακαλῶ ὅπως ἀποχωρήσητε ἐκ τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς καί ἐπιστρέψητε τά παραχωρηθέντα εἰς Ὑμᾶς δύο αὐτοκίνητα, ἀπολυομένων τῶν ὑπαλλήλων τῶν ἀσχολουμένων μέ τήν Ὑμετέραν περίθαλψιν.

Εὔχομαι καί προσεύχομαι εἰς τόν ἐν Τριάδι Πανάγιον Θεόν ὅπως φωτίσῃ τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα νά ἄρη τάς συνεπείας τῆς ἀπαραδέκτου ἐνεργείας Αὐτῆς διότι εἰς ἑτέραν περίπτωσιν πέραν τῶν ἀνωτέρω μέτρων θά εὑρεθῶ εἰς τήν ἀνάγκην νά ἐπικοινωνήσω δι΄ ἡμετέρας Ἐγκυκλίου εἰς τό ποίμνιον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς τήν τραγικήν αὐτήν ὑπόθεσιν  καί βεβαίως θά ἀπαγορεύσω εἰς τούς Κληρικούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως τήν λειτουργικήν ἐξυπηρέτησιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ὑμετέρου Συλλόγου καί θά διακόψω οἱανδήτινα ἐπικοινωνίαν μεθ’ Ὑμῶν.

Ποιοῦμαι ὑστάτην ἔκκλησιν ὅπως ἀνακαλέσητε τήν Ὑμετέραν ἐνέργειαν καί παρακαλῶ ὅπως ἐνημερώσητε ἡμᾶς διά τήν Ὑμετέραν ἀπόφασιν ἄλλως παρακαλῶ ἕως τῆς 31ης Μαρτίου ἐ.ἔ. νά ἀποχωρήσητε ἐκ τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀποδεσμευόμενος τῶν ὑποχρεώσεων πρός Ὑμᾶς.

Μετά τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

**Ο Αντώνης Ιακ. Ελευθεριάδης είναι δρ. Φιλολογίας και Θεολόγος

 

Pronews
Διαβαστε ακομη
Σχολιαστε το αρθρο

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Οποιος χρήστης της πλατφόρμας του discus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.