Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τα πεπραγμένα του Υπουργείου κατά το περασμένο έτος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η πολιτική του Υπουργείου είναι σύμφωνη με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) και στηρίζεται στους εξής άξονες:

-Οργάνωση και διατήρηση σύγχρονων, ευέλικτων, ταχέως αναπτυσσομένων  και με επαρκή αποτρεπτική ισχύ Ενόπλων Δυνάμεων, ικανών να λειτουργήσουν ως παράγοντας αποτροπής, εξασφάλισης της ειρήνης και σταθερότητας σε εθνικό επίπεδο, με ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στη διεθνή σκηνή, για την επίτευξη των εθνικών αντικειμενικών σκοπών όπως αυτοί καθορίζονται στην ΠΕΑ.

-Ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα διοίκησής τους και εξορθολογισμός των δαπανών, που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

Στο θέμα της Εθνικής Αμυντικής Πολιτικής: Το ΥΠΕΘΑ, αποσκοπώντας στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας, συμμετείχε αποτελεσματικά σε όλες τις Συνόδους Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και Υπουργών Άμυνας της ΝΑ Ευρώπης.

Μετά την έγκριση από το ΚΥΣΕΑ της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας  αναθεωρήθηκε ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός (ΕΑΣ): τυποποιούνται οι διαδικασίες σε βάθος χρόνου, αναδεικνύεται ο συντονιστικός ρόλος του ΓΕΕΘΑ και ορίζονται οι κανόνες για την επεξεργασία των προτάσεων, διαχωρίζονται τα θέματα που αφορούν τους φορείς  ΥΠΕΘΑ, καθορίσθηκαν οι διαδικασίες για την σύνταξη των Μελετών Επιχειρησιακών Απαιτήσεων-Προδιαγραφών Επιδόσεων (ΜΕΑ-ΠΕ) μετά την έγκριση του ΕΜΠΑΕ, ενώ συντάχθηκε και εγκρίθηκε το Πενταετές Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΘΑ για την περίοδο 2007-2011 το οποίο εντάσσεται στον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στη νέα Δομή Διοίκησης και Δυνάμεων των ΕΔ για το διάστημα 2005-2020, που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ: επήλθαν τροποποιήσεις στη Δομή Διοίκησης και Δυνάμεων στο ΠΝ, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιοργάνωση του ΓΕΣ καθώς και  των Μειζόνων Επιχειρησιακών Σχηματισμών στα πλαίσια της προσαρμογής στην οργάνωση του Επιτελείου ΓΕΕΘΑ, συνετάχθησαν επιτελικές μελέτες για την αναδιοργάνωση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, την Περιστολή  της Γραφειοκρατίας στις ΕΔ και  την Αναθεώρηση του συστήματος επιστρατεύσεως. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η Αναθεώρηση του ισχύοντος νόμου για την Εθνοφυλακή.

Για την υλοποίηση του βασικού στόχου της πολιτικής του ΥΠΕΘΑ που είναι η διατήρηση της εδαφικής μας ακεραιότητας, η διαφύλαξη της ειρήνης αλλά και της ασφάλειας των πολιτών, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες: αυξήθηκε το ποσοστό επανδρώσεως των Μονάδων στις ΠΕ/Δ΄ΣΣ και ΑΣΔΕΝ με την ολοκλήρωση πρόσληψης 2000 ΕΠΟΠ και ενισχύθηκαν η περιφέρεια, τα ακριτικά μας νησιά και οι τοπικές κοινωνίες με την κατάταξη των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τον καθορισμό και τη θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου όσον αφορά στην «Έρευνα – Διάσωση πολιτών στο χερσαίο χώρο» και εφαρμόσθηκε πιλοτικά πρόγραμμα νέας μορφής προκάλυψης στην Ε/Τ μεθόριο. Την ίδια ώρα, συνεχίσθηκε η συμμετοχή της χώρας μας σε ειρηνευτικές αποστολές, με προσωπικό και μέσα, υπό την αιγίδα Διεθνών Οργανισμών. Ιδιαίτερα επισημαίνονται η άμεση και πολύ επιτυχής συμμετοχή μας στην επιχείρηση «ΚΕΔΡΟΣ» που αφορούσε στην εκκένωση αμάχων από το Λίβανο. Κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο της επαύξησης της επάνδρωσης με επαγγελματίες οπλίτες, προγραμματίσθηκε η πρόσληψη 2150 και 600 ΕΠΟΠ στον ΣΞ και το ΠΝ αντίστοιχα, αλλά και η κατάταξη 2200 Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας στον ΣΞ. Τέλος, αποφασίστηκε η συνέχιση της επιτυχούς συμμετοχής της χώρας μας σε ειρηνευτικές αποστολές.

Παράλληλα, έγινε η σύνταξη και προώθηση σχεδίου Νόμου για τη βελτίωση των αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από στελέχη των ΕΔ, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, την αναπροσαρμογή των χορηγουμένων μερισμάτων στους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων, την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση επιδομάτων κινδύνου προσωπικού ΕΔ, την τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων κινδύνου και την αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης ειρηνευτικών αποστολών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2007 συγκρατήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό  κάτω 3% του ΑΕΠ, όπως ήταν ο στόχος μας, και ειδικά  οι εξοπλιστικές, κάτω του 1%. Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό των ΕΔ, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε το ΕΜΠΑΕ της χρονικής περιόδου 2006-2010, σύμφωνα με προτάσεις των Γενικών Επιτελείων και τις προτεραιότητες που εγκρίθηκαν από τα θεσμικά όργανα του ΥΠΕΘΑ (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ). Τέλος, η εγγραφείσα πίστωση στον προϋπολογισμό 2006 ύψους 1,5 δις €, αναλώθηκε στο 100%. Για το 2007 η αντίστοιχη πίστωση ανέρχεται σε 1,7 δις €.  

Όσον αφορά στις προμήθειες και στους εξοπλισμούς: έχει ήδη ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο με το νόμο 3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» που ψηφίστηκε το 2006 και έχει ήδη τεθεί  σε ισχύ, με στόχο τη διαφάνεια, την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων που επενδύονται στους εξοπλισμούς και τη μεγιστοποίηση οφέλους – αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε και εγκρίθηκε το ΕΜΠΑΕ 2006-2010 ύψους 11.390.000.000 €, που επιδιώκει την προμήθεια-απόκτηση για πρώτη φορά ολοκληρωμένων οπλικών συστημάτων, τη σταδιακή απεξάρτηση της Ελλάδας από πηγές του εξωτερικού με ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας και την υποστήριξη Ερευνητικών Προγραμμάτων, τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση των εξοπλιστικών δαπανών σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ, την αντιμετώπιση ανειλημμένων υποχρεώσεων ύψους περίπου 10,5 δις € που κληρονομήθηκε από τα προηγούμενα ΕΜΠΑΕ, με μετακύλιση των υποχρεώσεων σε επόμενα έτη, τεχνική που εφαρμόσθηκε κατά κόρον στο παρελθόν. Τέλος, έγινε εναρμόνιση πλήρως με τις απαιτήσεις της Eurostat, σε ό,τι αφορά στον τρόπο καταγραφής των αμυντικών δαπανών, αφού ως γνωστόν από το έτος 2007, όλα τα σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονται στην ΕΕ με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Για το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΔ, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από ενέργειες οι οποίες αναδεικνύουν καταρχήν  τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Διοίκησης, είναι σύμφωνες με τις προεκλογικές δεσμεύσεις και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ποιότητας ζωής και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού, με έμφαση στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας. Μεταξύ άλλων, περατώθηκε η εξέταση διατάξεων του Ν 445/74  για την Ιεραρχία και εξέλιξη των Ανθστών – Υπξκών, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ιδρύθηκε Γραφείο Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες (ΑμΕΙ), δημιουργήθηκε υγειονομικό κλιμάκιο αποτελούμενο από ψυχιάτρους και ψυχολόγους το οποίο επισκέπτεται στρατιωτικές μονάδες και πραγματοποιεί ψυχοκοινωνική παρέμβαση, ενώ βρίσκεται στην τελική φάση το σχέδιο υπογραφής σύμβασης μεταξύ ΙΚΑ και Στρατιωτικών Νοσοκομείων για την διενέργεια  παρακλινικών εξετάσεων (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) από τα νοσοκομεία των ΕΔ των μελών των οικογενειών των στελεχών των ΕΔ. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και λειτουργούν ήδη οκτώ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ προγραμματίζεται η λειτουργία το 2007 δύο νέων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακατασκευή αριθμού κτηρίων  στο Στρατόπεδο “ΦΑΚΙΝΟΥ” της Αθήνας, για να λειτουργήσει εκεί η υπό Ίδρυση Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) για τα στελέχη του ΣΞ. Τέλος, συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς το 2006 η  κατασκευή του  424 ΓΣΝΘ νοσοκομειακού συγκροτήματος στην Θεσσαλονίκη δυναμικότητας 417 κλινών και ολοκληρώθηκε η κατασκευή και παραδόθηκαν 12 διαμερίσματα ΣΟΑ προς χρήση, ενώ συνεχίζεται η κατασκευή 140 διαμερισμάτων ΣΟΑ και  προγραμματίζεται η κατασκευή επιπλέον 178 διαμερισμάτων.