Στη Βουλή το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο- Ολοτελής επιστροφή του πανεπιστημιακού ασύλου

Στη Βουλή το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο- Ολοτελής επιστροφή του πανεπιστημιακού ασύλου

Στη Βουλή έρχεται σήμερα, το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.

Με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων επιστρέφει το άσυλο, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας παραρτήματος Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Σάμο, διευκρινίζεται ρητά ότι οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως «ισότιμοι» εφόσον στα ιδρύματα αυτά η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Επίσης, καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος και θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας ενώ ο υπουργός μπορεί να συγχωνεύει και να καταργεί ΑΕΙ όταν “”είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης” . Επίσης, με το παρόν σχέδιο νόμου επανέρχεται ο θεσμός των Αντιπρυτάνεων, καταργώντας το θεσμό των Αναπληρωτών Πρύτανη.

Επίσης, δημιουργείται εσωτερικός Κανονισμός κάθε Ιδρύματος προτείνεται η σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Το πρυτανικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων.

Με βάση το νομοσχέδιο οι μουσουλμάνοι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται να απουσιάζουν από τα μαθήματα κατά τις εξής κινητές μουσουλμανικές γιορτές: α) Εΐντ αλ-Φιτρ (Σεκέρ Μπαϊράμ), β) Εΐντ Αλ-Αντχά (Κουρμπάν Μπαϊράμ), καθώς και την επόμενη ημέρα αυτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας “ Επιχειρείται να θεσμοθετηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων στοχεύοντας ιδίως στο δημοκρατικό, αποτελεσματικό και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο διοίκησης των Α.Ε.Ι., στη ρύθμιση λειτουργικών ζητημάτων, στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., στη στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας ενισχύοντας τη συνέργεια Α.Ε.Ι. και Ε.Κ. για την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σε επίπεδο Περιφέρειας, στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών, στη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ., στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά και στην ενίσχυση της κριτικής αποτίμησης των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο τη διαρκή αναβάθμισή τους.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία του θεσμού των περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε). ¨Οπως αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση: “Τα Α.Σ.Α.Ε.Ε. αποτελούν ένα όργανο ευρύτερο των Συμβουλίων Ιδρύματος των Α.Ε.Ι. που δεν κατάφεραν να επιτελέσουν το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν, με περισσότερα εχέγγυα ανεξαρτησίας, και πρόσθετη αρμοδιότητα την προαγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας σε συνάρτηση με την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του κάθε ιδρύματος και της κάθε Περιφέρειας”.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: Στον ίδιο άξονα της ακαδημαϊκής αναβάθμισης εντάσσεται και η διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας των Π.Μ.Σ., η διαφάνεια και ο εξορθολογισμός στους προϋπολογισμούς τους, ο περιορισμός της ιδιοποίησης των πόρων των Π.Μ.Σ., η δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε όσα Π.Μ.Σ. απαιτούν τέλη φοίτησης, με βασική αρχή ότι κανένας φοιτητής δεν θα αποκλείεται από τις μεταπτυχιακές σπουδές για οικονομικούς λόγους και παράλληλα η ενίσχυση των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Ενισχύονται επίσης οι διαδικασίες αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., παράλληλα και ενισχυτικά όσων ήδη προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Ακόμη, προβλέπεται η θεσμοθέτηση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που παρέχονται από τα πενταετή προγράμματα σπουδών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από Τμήματα τεχνολογικών κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι., ώστε να καταστεί δυνατό να αρθεί ένα σημαντικό μακροχρόνιο πρόβλημα που έχει σοβαρές κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. Επίσης επιχειρείται η ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης με την δημιουργία στα Α.Ε.Ι. διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται η εκλογή Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μονοσταυρία για την καλύτερη αντιπροσώπευση των μελών του προσωπικού στα όργανα διοίκησης, ο ορισμός συγκεκριμένου αριθμού και αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων, η συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα όργανα διοίκησης, η επαναφορά του ακαδημαϊκού ασύλου, η επαναφορά του Πρυτανικού Συμβουλίου, η ενίσχυση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Κοσμητειών και των Κοσμητόρων.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Στον τρίτο άξονα εντάσσονται διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων σε ζητήματα καθημερινής λειτουργίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση του αριθμού καθηγητών ανώτερων βαθμίδων που απαιτούνται ώστε ένα Τμήμα να θεωρείται αυτοδύναμο και η απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων για υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, μίσθωσης μεταφορικών μέσων για μεταφορά φοιτητών και συντήρησης εγκαταστάσεων, με στόχο τον περιορισμό ή την παύση των εργολαβιών. Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Ε.Λ.Κ.Ε.”

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.