ΚΛΕΙΣΙΜΟ
«Χουντικό» το σύνθημα «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια» λέει ο Κασσελάκης. Και το(ν) χειροκροτούσαν...

Πρόταση Νόμου από το ΣΥΡΙΖΑ για τον Η.Κασιδιάρη

Τι θα περιλαμβάνει

Πρόταση Νόμου από το ΣΥΡΙΖΑ για τον Η.Κασιδιάρη

Πρόταση Νόμου, με την οποία προστίθεται νέο κώλυμα εκλογιμότητας στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Σωκράτη Φάμελλο, «με αφορμή την υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για τον Δήμο της Αθήνας».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 της πρότασης προβλέπεται ότι δεν μπορούν να εκλεγούν ή, εφόσον έχουν εκλεγεί, να παραμείνουν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων όσοι έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση) και 187Α (τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση) του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος.

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της πρότασης διευκρινίζεται ότι, εφόσον περιληφθεί ως υποψήφιος σε συνδυασμό πρόσωπο για το οποίο συντρέχει το παραπάνω κώλυμα, αποκλείεται η ανακήρυξη του συνδυασμού στο σύνολό του και όχι μόνο του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Η διάταξη αυτή ισχύει εξίσου τόσο για τις δημοτικές όσο και, κατά παραπομπή του άρθρου 52 παρ. 8 του ν. 4804/2021, για τις περιφερειακές εκλογές.

Αναλυτικά η Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται νέο κώλυμα εκλογιμότητας στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 της πρότασης προβλέπεται ότι δεν μπορούν να εκλεγούν ή, εφόσον έχουν εκλεγεί, να παραμείνουν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων όσοι έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση) και 187Α (τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση) του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος.

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 της πρότασης διευκρινίζεται ότι, εφόσον περιληφθεί ως υποψήφιος σε συνδυασμό πρόσωπο για το οποίο συντρέχει το παραπάνω κώλυμα, αποκλείεται η ανακήρυξη του συνδυασμού στο σύνολό του και όχι μόνο του συγκεκριμένου υποψηφίου. Η διάταξη αυτή ισχύει εξίσου τόσο για τις δημοτικές όσο και, κατά παραπομπή του άρθρου 52 παρ. 8 του ν. 4804/2021, για τις περιφερειακές εκλογές.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Προσθήκη κωλύματος εκλογιμότητας στις δημοτικές εκλογές

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90) όπως ισχύει προστίθεται περίπτωση δ΄ και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3 Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για:

α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από: αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα,

β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,

γ) όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010,

δ) όσους έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος».

2. Στην παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4804/2021 προστίθεται περίπτωση θ΄ και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Η δήλωση του συνδυασμού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτή:

α) δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 ή
β) δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 ή
γ) υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή
δ) περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή
ε) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή
στ) δεν περιλαμβάνει συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων ή υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των δημοτικών κοινοτήτων ή
ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ΄ της παρ. 2 ή
η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 6 ή
θ) περιλαμβάνει υποψήφιο για τον οποίο συντρέχει το κώλυμα του άρθρου 10 παρ. 3 περ. δ΄.

Αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 8 αναφορικά με το έμβλημα του συνδυασμού, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα. Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2».

Άρθρο 2

Προσθήκη κωλύματος εκλογιμότητας στις περιφερειακές εκλογές
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4804/2021 προστίθεται περίπτωση δ΄ και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για:

α) όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από: αα) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης, ή αβ) αιτιολογημένη απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α. για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης και πειθαρχικής διαδικασίας αντίστοιχα,

β) αυτούς που στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή στους οποίους έχει επιβληθεί αποστέρηση δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,

γ) όσους έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα πρώτου ή δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 3852/2010,

δ) όσους έχουν καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Καλαματιανός Διονύσης

Γεροβασίλη Όλγα

Ακρίτα Ελένη

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέκος

Αχτσιόγλου Ευτυχία

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Παππάς Πέτρος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Γιάννης

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Τσίπρας Αλέξης

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.