ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Αφήστε κάτι άκαυτο και για του χρόνου παιδιά... Μην τα καίτε όλα φέτος

Υπ.Παιδείας: Ξεκινά το εσωτερικό «Erasmus» για κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ τμημάτων ΑΕΙ

Θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υπ.Παιδείας: Ξεκινά το εσωτερικό «Erasmus» για κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ τμημάτων ΑΕΙ

Το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος του εσωτερικού «Erasmus» που δίνει τη δυνατότητα κινητικότητας φοιτητών μεταξύ τμημάτων των ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα από το εαρινό εξάμηνο της ερχόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (2023-24) στους προπτυχιακούς φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, διευρύνοντας τους ακαδημαϊκούς τους ορίζοντες.

Σκοπός του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών είναι η παροχή της δυνατότητας παρακολούθησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής άλλου ΑΕΙ από αυτό που είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής, η παροχή περισσότερων επιστημονικών και ακαδημαϊκών προοπτικών για φοιτητές, η καλλιέργεια πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων και η προαγωγή της διεπιστημονικότητας των σπουδών.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος (Μάιο και Νοέμβριο) και δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που:

α) Έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,
β) του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,
γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών,
δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.
ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

Το πρόγραμμα σε 15 ερωταπαντήσεις

1. Τι είναι το Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας;

Είναι πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Α.Ε.Ι. ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών να μετακινηθούν σε ομοειδές ή μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να αξιολογηθούν σε αυτές. Πχ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο σε τμήμα Φιλοσοφίας ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ.

2. Γιατί είναι καινοτόμο;

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθήματα άλλων σχολών του ίδιου ή διαφορετικού επιστημονικού πεδίου σπουδών από αυτό που έχει επιλέξει και εισαχθεί ο/η φοιτητής/τρια.

3. Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές/τριες;

Το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

4. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για αιτήσεις, και για μετακινήσεις από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

5. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που:

α) Έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,
β) του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,
γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών,
δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.
ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

6. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

Όχι.

7. Πόσες φορές μπορούν να συμμετάσχουν;

Μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών.

8. Πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν ανά Τμήμα;

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

9. Πώς και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

10. Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,
β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α,
γ) τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

11. Μέχρι πότε γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής;

α) Έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
β) έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

12. Πού εντάσσονται οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες εντάσσονται:

α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,
β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

13. Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

14. Γίνεται αναγνώριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων;

Φυσικά.

α) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές.
β) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

15. Μπορεί να γίνει αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις;

Ναι, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών, εφόσον αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

Χρειάζεται:

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

• Να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου,
• H ύλη των μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να συμπίπτει με την ύλη του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής.
• Να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.