Η ιζηματοποίηση της ελλαδικής κοινωνίας τεκμαίρεται εκ της κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, της παράλυση του θεσμών και την αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού.

Η ως άνω διαπίστωση, ουδόλως καθίσταται απτώς ψηλαφητή, εκ της πλεινοψηφίας της κοινής γνώμης, η οποία καθεύδει τον νήδυμο ύπνο, στερούμενη στοιχειωδών γνώσεων περί της κοινωνιολογίας των εξωνημένων μέσων μαζικής εξαπατήσεως.

Η αποσύνθεση της Δημοκρατίας, ο συνειδησιακός εκμαυλισμός των αγεληδόν σκεπτόμενων μαζών, ανάγεται εις το γεγονός ότι ο θεμελιώδης πυλώνας ελευθέρας εκφράσεως και ακηδεμονεύτου διακίνησης ιδεών, ως φορεύς αξιών και πολιτισμού, δηλονότι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ποδηγετούνται καθ’ ολοκηρίαν εκ της εκάστοτε διεφθαρμένης εξουσίας, η οποία τοιουτοτρόπως επιδιώκει παντί προσφόρω τρόπω, να νοθεύσει την αντίληψη της κοινής γνώμης και να την άγει προς την μία πλασματική σύλληψη και ψευδή, κίβδηλη ερμηνεία της αντικειμενικής πραγματικότητας.

Σήμερον η ενημέρωση αποτελεί προϊόν της εξουσίας η οποία ακολούθως ελέγχεται πλήρως από τον εσμό των συμφερόντων των αλλοδαπών υπερεθνικών διευθυντηρίων, τα οποία επιχειρούν ούτως να ευνουχίσουν την κοινή γνώμη, ασκώντας της πειθώ και φορτικότητα προς μία στρεβλή αντίληψη περί της τρέχουσα πολιτικής πραγματικότητας ακριβώς επί τω τέλει ίνα την παρελκύσουν (την κοινή γνώμη) εκ της αληθείας, ούτως ώστε ούσα υπνώττουσα, να μην δύναται να αντιληφθεί την σκευωρία αλλά και την εσχάτη προδοσία η οποία συντελείται εις τους κόλπους της πατρίδας μας από τους αυτόκλητους εθνοσωτήρες.

Έτι περαιτέρω η τηλοψία κατατείνει προς την πλύση εγκεφάλου  αποβλέπουσα ευθέως εις τον εκτραχηλισμό της κοινής γνώμης εκ της ικανότητας να θεάται την πραγματικότητα ως έχει, προκειμένου να μην αναπτύξει οξυμμένα κριτήρια ορθής ερμηνείας και αντίληψης, διότι κάτι τέτοιο, ως εικός θα κλυδώνιζε εκ βάθρων το σαθρό εποικοδόμημα της εκάστοτε δοτής εξουσίας.

Τηρουμένων των αναλογιών το αυτό συμβαίνει με το πρόσφατο συνέδριο του Πασόκ, εις το οποίο παρίστατο οι πρωτουργοί και φυσικοί αυτουργοί της ισόβιας κάθειρξης της Πατρίδας μας εις την μέγγενη των επαχθών μνημονίων, εις ό,τι τούτο συνεπάγεται αυτόχρημα, δια τον εθνικό πλούτο καθώς και δια την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας, παρά ταύτα, το εν λόγω συνέδριο του υπόψιν κόμματος προεβλήθη επισταμένως εκ των συστημικών τηλεοπτικών διαύλων συγκεκριμένων ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων.

Ο εκφαυλισμός του ήθους της κοινής γνώμης και ο απερίφραστος επιβεβλημένος βιασμός της συνειδήσεως του, συνιστά μία αντικειμενική πραγματικότητα, την οποία ο εκάστοτε πολίτης, αυτοπαραδιδόμενος προς την αναλήθεια των προπυργίων της φαιάς προπαγάνδας, ήτοι των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως, αδυνατεί να αντιληφθεί το μέγεθος του εμπαιγμού.

Το μέτρο αυτό αξιολόγησης της ποιοτικής διανοητικής στάθμης των Ελλήνων πολιτών καθίσταται απαγοητευτική διότι ένεκεν και συνεπεία της εξάρσεως του φαινομένου της πλύσεως τοιαύτης εγκεφάλου δια των μέσων μαζικής ενημερώσεως, ο πολίτης μεταπίπτει εις μία άμορφη συσσωματωμένη μάζα, άνευ προσωπικότητας, αντίληψης, συγκροτημένης σκέψεως, οξυμμένης κριτικής σκέψεως, ο οποίος άγεται αφέρεται ετεροκατευθυνόμενος έστιν ότε εις βάρος των αντικειμενικών του συμφερόντων.

Η έλλειψη συλλογικής μνήμης θα οδηγήσει την Πατρίδα μας εις την λήψη νέων εθνοκτόντων μέτρων, όπου ο πολίτης θα καταστεί ευθέως πλέον ως ένα ανερμάτιστο πειραματόζωο, άνευ ιδικής του βουλήσεως, όπου πάσα δραστηριότητά του θα εξαρτάται από τον αναφυόμενο νεοπαγή κρατικό ολοκληρωτισμό, την στιγμή την οποία ο ίδιος στρουθοκαμηλίζει και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απάτης το οποίο συντελείται εκ των υπαρχόντων διεφθαρμένων πολιτικών κομμάτων εις βάρος της καθημαγμένης ζωής και της ταλαίνης καθημερινότητάς του.

Ούτως βραχέως ειπείν η πόλις εάλω, η διαφθορά υπερεκχειλίζει, ο πολίτης βιασθείς συνθηκολογεί συρόμενος και συναλλαχθείς με τους στυγνούς βιαστές της ζωής, του, ούχ ήττον, έχει υποστεί επί πολλά έτη, ένεκεν και συνεπεία των ιδιαζόντως επαχθών όρων των μνημονίων εν συνδυασμώ με τον στραγγαλισμό της ανθρώπινης αξίας συνεπεία της ήδη ηρτημένης πανδημίας.

Εν εκ τούτου η αμηχανία των Ελλήνων πολιτών καταδηλοί ότι καίτοι δεν είναι νεήλυδες εις την επιπολάζουσα διαφθορά του καταρρακωμένου πλην σιδηρούν συστήματος συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

*Ο Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω