Προεκλογικά «δώρα» στους δήμους με προσλήψεις προσωπικού – μόνιμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου – αλλά και διευκολύνσεις στην απονομή ιθαγένειας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών που κατετέθη στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

  1. Περισσότερες προσλήψεις, κατ’ εξαίρεση της αναστολής που ισχύει από το 2010 κατά την προεκλογική περίοδο.
  2. Αύξηση κατά 400 άτομα (σε 1.333 από 900) όσων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου
  3. Διευκόλυνση προϋποθέσεων μετατάξεων
  4. Χαλάρωση των προϋποθέσεων για χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Ειδικότερα:

Προσλήψεις στην προεκλογική περίοδο

Επεκτείνονται οι εξαιρέσεις από την αναστολή των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο (άρθρο 17)του ν.3870/2010), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

ι) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ι.δ.α.χ. στους ο.τ.α. α΄και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιευθήκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) πριν την προκήρυξη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

ιι) οι διορισμοί , οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων της υπ’ αριθμ 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

ιιι) η διαδικασία μετάταξης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.4555/2018

ιω) οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των αυταοσχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας

ω) η κάλυψη των οργανικών θέσεων των ο.τ.α. από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4483/2017 και

ωι) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

4α. Αυξάνεται, κατά τετρακόσια (400) άτομα [χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) από εννιακόσια (900), που ισχύει σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α.], ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 εδ.β’ της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)

β αυξάνονται επίσης οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών..)

Σχολικοί φύλακες

Δημοτικοί ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί

«Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ενώσεων δημοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δύο ή περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με αντικείμενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού».

Τροποποιήσεις στην απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!